• The kapat of Shri Badrinath Temple will open on 10th May 2019 at 04:15 AM & Shri Kedarnath Temples will open on 9th May 2019 at 5:35 AM.

Ayurvedic Products

 

List of the Ayurvedic Medicines manufactured by Uttarakhand Ayurvedic Pharmacy, Vidyapeeth:-

1.

Chyavan Prash

16.

Lavangadi Bati

2.

Shilajeet

17.

Sukh Virechan Bati

3.

Mahayog Raj Guggal

18.

Sitopladi Churna

4.

Mamiri Surma

19.

Hingastak Churna

5.

Mamiri Ark

20.

Sudarshan Churna

6.

Dant Manjan (Tooth Powder)

21.

Lavan Bhasker Churna

7.

Mahanarayan Tail (Oil)

22.

Swadist Pachan Churna

8.

Chandra Prabha Bati

23.

Trifala Churna

9.

Ihchabhedi Bati

24.

Avishtikar Churn

10.

Sanjivani Bati

25.

Vasavaleh

11.

Eladi Bati

26.

Supari Pak

12.

Khadiradi Bati

27.

Mahamarikshyadi Tail

13.

Aarogyavardhani Bati

28.

Shudha Madhu (Pure Honey)

14.

Gandhak ( Sulphur) Bati

29.

Brahmi Amla Tail (Oil)

15.

Mahashankh Bati

30.

Brahmi Buti

 

Manufactured By
Uttarakhand Ayurvedic Pharmacy, Vidyapeeth, Rudrapryag, Uttarakhand
An undertaking of Shri Badrinath - Shri Kedarnath Temples Committee.

BKTC
Shri Badrinath - Shri Kedarnath Temples Committee 

Maa Chandra Badni Temple, Near Kargi Chowk & Oberoi Nissan Motors, Kargi Grant, Haridwar By-pass road, Banjarawala, Dehradun, Uttarakhand - 248001. INDIA.
Telefax: + 91 + (135) 2627122 e-mail: admin@badarikedar.org
Visit our Web Site: www.badarikedar.org

 

Site Supervised by:- Sh. Pramod Nautiyal, Internet Co-ordinator, BKTC
MANAGEMENT :
CHARDHAM :
PANCH PRAYAG :
PANCH BADRI :
PANCH KEDAR :
INFORMATION :
ONLINE SERVICES :
GALLERY :